REGULAMIN I RODO

§1 Postanowienia ogólne
1. Praktyka zawodowa: Izabela Trojanowska zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:
a) przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
b) wpisu nr Z-264814-20230717 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów
c) niniejszego Regulaminu Organizacyjnego

 

§2 Cel, zadania i zakres udzielanych świadczeń

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności: wizyta fizjoterapeutyczna, badanie funkcjonalne i fizjoterapia, fizjoprofilaktyka, wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

 

§3 Zasady rezerwacji i odwoływania wizyt
1. Rezerwacji wizyty można dokonać: osobiście, telefonicznie, internetowo, przez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.drtroja.pl/umowwizyte
2. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 24h wcześniej.
3. Odwołania wizyty można dokonać nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem.
4. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny zabiegu.
5. Nieobecność Pacjenta i nieodwołanie wizyty w powyższym terminie skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% regularnej wartości na podstawie wystawionej Faktury z odroczonym terminem płatności 7 dni.
6. Wizyta nieodwołana 24h przed umówionym terminem w ramach wykupionego pakietu uważana jest za wykorzystaną.

 

§4 Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, pobierania opłat i wysokości opłat za świadczenia zdrowotne
1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę 10 minut przed wyznaczoną godziną.
2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.
3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.
4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.
5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg w uzasadnionych przypadkach.
6. Praktyka prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.
7. Praktyka zastrzega sobie prawo do prowadzenia i archiwizacji dokumentacji audiowizualnej dla potrzeb pełnego zebrania wywiadu terapeutycznego i śledzenia postępów Pacjenta.
8. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych pobierane są od Pacjentów opłaty, których należy dokonać przed wizytą. W przypadku wykupienia pakietów uiszczenie opłaty następuje z góry.
9. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określona jest w zakładce “cennik” na stronie internetowej praktyki www.drtroja.pl/cennik. Opłaty za wizytę można dokonać gotówką, kartą lub blikiem.

 

§5 Prawa i obowiązki pacjenta
1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:
a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel praktyki,
b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
c) uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,
d) pełnej dyskrecji jego osoby, pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,
e) wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.


2. W czasie korzystania z usług praktyki, Pacjent ma obowiązek:
a) poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii
b) poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii
c) przestrzegania zasad higieny osobistej
d) posiadania stroju sportowego, obuwia zmiennego i ręcznika podczas fizjoterapii
e) przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty!
f) okazania wyników badań (USG, RTG, MRI itp.)
Praktyka nie ponosi odpowiedzialności za urazy i inne następstwa zdrowotne powstałe w wyniku wykonania ćwiczeń niezgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty lub będące konsekwencją problemów zdrowotnych nie ujawnionych wcześniej fizjoterapeucie.

 

§6 Przepisy porządkowe
1. Pacjent zobowiązany jest dbać o porządek, stan urządzeń i sprzętu dostępnego w gabinecie.
2. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.
3. Praktyka nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione na jej terenie.
4. Wszystkie urządzenia do ćwiczeń powinny być wykorzystane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Osoby niszczące mienie, należące do Praktyki, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za szkody na mieniu wyrządzone przez dzieci do lat 18 odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

 

§7 Postanowienia końcowe
1. Pacjent ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Osoby naruszające porządek lub przepisy Regulaminu mogą zostać usunięte z sali fizjoterapeutycznej.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług fizjoterapeutycznych Praktyki

 

§8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach zostały zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

  1.  

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych- RODO) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Jednym z założeń RODO jest przekazywanie klientom szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Administrator danych osobowych
Izabela Trojanowska, ul. Obornicka 6E, 55-100 Trzebnica
NIP: 9151826412, REGON: 525821609
Mail: biuro@drtroja.pl, Telefon: 728 591 389
Administrator stosuje wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające poufność, integralność i dostępność Twoich danych.

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
– świadczenie usług oferowanych w gabinecie fizjoterapii na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
– kontakt telefoniczny lub mailowy mający na celu ustalenie i zmianę terminu wizyty lub wysłanie powiadomienia sms o nadchodzącej wizycie oraz marketingu bezpośredniego (mailowo) oferowanych usług. Na podstawie Twojej zgody wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
– na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:
a) prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
b) realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO,
– podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO
– Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
a) dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
b) obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
c) zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
– podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing
– podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
 a) organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem
 b) podmiotom upoważnionym przez Ciebie

4. Informacje dotyczące profilowania
Decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa – przez okres 20 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w Twojej dokumentacji medycznej.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
– prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
– możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
– w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
– informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych
Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Podanie numeru telefonu oraz adresu email jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Twojej zgody, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości komunikacji z Tobą np. w celu umówienia wizyty online, zmiany terminu wizyty, brak możliwości kontaktu z pacjentem.